Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Zo nu en dan informeert minister voor Milieu en Wonen Veldhoven- Van der Meer de Tweede Kamer over de voortang van de Omgevingswet en het Digitale Stelsel Omgevingswet – Landelijke Voorziening (DSO-LV), de vervanger van het huidige Omgevingsloket Online (OLO). Zo ook in een brief aan de Tweede Kamer van 29 november 2019. Wij zullen voor u de belangrijkste informatie uit die brief uiteenzetten.

Inwerkingtreding Omgevingswet

Volgens de laatste voortgangsbrief is het volgens de minister wenselijk en mogelijk om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Daarbij wordt gestreefd om uiterlijk 1 juli 2020 het Koninklijk Besluit (KB) bij de Tweede Kamer voor te hangen, waarna zij definitief bepalen of de wet daadwerkelijk per 1 januari 2021 in werking treedt. Het nieuwe stelsel beoogt een andere manier van werken en dat heeft natuurlijk niet iedereen op één specifieke datum onder de knie. Het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn, aldus de minister. Er wordt nu al volop geëxperimenteerd met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarmee wordt vooruitgelopen op het omgevingsplan uit de Omgevingswet.

Ook is er advies uitgebracht door de Integrale onafhankelijke Adviescommissie Omgevingswet. De commissie is van mening dat het juridische bouwwerk systematisch en stevig in elkaar zit en daarmee de potentie van de Omgevingswet waar kan maken. Verder bevestigt de commissie dat het nieuwe stelsel de gewenste rechtszekerheid en voorspelbaarheid zal bieden.

Voortgang wetgeving

De invoeringswet en de vier Aanvullingswetten zijn op dit moment aanhangig bij de Eerste Kamer. Zij worden in de Eerste Kamer synchroon behandeld met het Invoeringsbesluit en de vier aanvullingsbesluiten. De Omgevingsregeling is in november 2019 al gepubliceerd. De ontwerpen Invoeringsregeling en de Aanvullingsregeling grondeigendom worden in december 2019 in consultatie gebracht. De ontwerpen van de overige drie aanvullingsregelingen worden uiterlijk begin 2020 in consultatie gebracht.

DSO-LV

Eind 2019 wordt het grootste deel van DSO-LV opgeleverd, waarop alle bevoegde gezagen kunnen aansluiten, waarmee ze kunnen oefenen en wat ze kunnen vullen met hun eigen regelgeving. Hiermee wordt de basis van het nieuwe DSO-LV gelegd. De resterende functionaliteiten, zoals archivering of het ambtshalve indienen van een papieren aanvraag, zullen in 2020 af worden gemaakt. Met de versie per eind 2019 maken we een tussenstap zodat bevoegde gezagen en leveranciers kunnen starten met hun voorbereidingen voor aansluiten, vullen en oefenen. Het nieuwe loket heeft belangrijke pluspunten op het gebied van gebruikersvriendelijkheid. Zo is het nieuwe loket beter toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, zijn de publieksteksten op taalniveau B1 geschreven, en is het loket gevuld met regelgeving van alle overheidslagen, waar het huidige omgevingsloket alleen de landelijk regelgeving bevat.

Nog te zetten stappen

Sinds 2016 monitort de minister de voortgang van de implementatie bij de bevoegde gezagen. De monitor laat zien hoe veel er al gebeurt in het land, maar ook dat er sprake is van voorlopers en achterblijvers. De minister roept daarom alle bevoegde gezagen op om in 2020 volop in te blijven zetten op de Omgevingswet, zodat we gezamenlijk alle voorbereidingen op tijd afronden. De

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) helpt gemeenten met een roadmap waarin alle te nemen stappen worden uitgelijnd. Ook wordt ondersteuning verzorgd bij de verwerving van software Daarnaast worden voorbeelddocumenten en voorbeeldprocessen gemaakt, zoals voor wijzigingen in het omgevingsplan. Voor het aansluiten van het DSO-LV wordt een gezamenlijke aansluitstrategie/aanpak opgesteld als hulpmiddel bij het tijdig aansluiten. Verder worden rijkspartijen ondersteund bij vragen over vergunningverlening in de regio.

Aanvullend wordt ervoor gezorgd dat ook voor de periode na 1 januari 2021 substantiële juridische, beleidsmatige en technische expertise over de Omgevingswet en het DSO beschikbaar is. Deze experts zullen het stelsel in uitvoering nauwlettend in het oog houden en kunnen voortvarend handelen indien nodig.

Zoals u kunt lezen is er al veel gedaan, maar zal er het komende jaar ook nog veel moeten gebeuren om de inwerkingtreding van de Omgevingswet in goede banen te laten leiden. Wij zullen de voortgang van de Omgevingswet daarom dan ook nauwlettend in de gaten houden en u hierover blijven infomeren.