Planschade

Gemeenten, bedrijven en particulieren ontwikkelen nieuwe initiatieven aan de lopende band. Het ene initiatief heeft meer effect op de fysieke leefomgeving dan het andere. Het bestemmingsplan geeft aan wat er planologisch in uw omgeving is toegestaan. Toch kan er worden besloten om van het bestemmingsplan af te wijken of zelfs het bestemmingsplan plaatselijk te wijzigen. Dat laatste wordt een postzegelbestemmingsplan genoemd. Deze wijzigingen hebben niet alleen effect op het desbetreffende stuk grond, maar ook op de omgeving. In sommige gevallen draagt de wijziging of afwijking bij aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, maar in andere gevallen is dat niet het geval. Het toestaan van een groot bedrijventerrein, een ringweg of een uitgaansgelegenheid hebben vaak een minder positief effect op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Wanneer negatieve effecten aan de orde zijn kunt u aanspraak maken op planschade. Met planschade kan (een deel) van bijvoorbeeld de waardevermindering van uw huis, als gevolg van de planologische wijziging, worden gecompenseerd.

Op 11 maart 2015 heeft de Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012 vastgesteld. Het aanleggen van de buitenring heeft een duidelijk effect gehad op de woonomgeving en het woongenot langs het tracé. Deze negatieve impact op de omgeving heeft ook zijn weerslag op de huizenprijzen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat huizen in waarde zijn gedaald door de aanleg van de buitenring. 

Als gevolg van deze negatieve impact is wellicht recht op een schadevergoeding ex artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening ontstaan. Voor omwonenden was er mogelijk compensatie aan de orde. Voorwaarde was dat men voor 1999 eigenaar van de woning moest zijn. Voor de planschadeafhandeling is een startnotitie opgesteld. Ruimte in Advies heeft burgers en bedrijven bij gestaan om de aanvraag van de geleden schade in te dienen en alle benodigde stappen te nemen.

Is een vergelijkbare situatie in uw omgeving aan de orde? Wilt u weten of u kans maakt op het uitkeren van planschade? Ruimte in Advies kan u bijstaan in het opstarten en doorlopen van een planschadeprocedure. Meer daarover leest u op de volgende pagina, hier leest u meer over planschade en de bijbehorende procedure.

Op de afbeelding ziet de beroemde huisjes van Amsterdam waar een hotel omheen gebouwd werd.