Vergunningsaanvraag

U heeft bouwplannen. Voordat u start met de realisatie van deze plannen dient u te controleren of u een omgevingsvergunning aan moet vragen. Diverse wet- en regelgeving vormen de kaders voor het wel of niet vergunningsplichtig zijn van uw project. Deze kaders voor bouwen en ontwikkelen zijn complex en continue in beweging. Dat maakt het lastig om te weten wat precies uw rechten en plichten zijn. Een deel is afhankelijk van het gemeentelijk beleid en bestemmingsplan, hierdoor kan de vergunningsplicht per gemeente verschillen. Laat daarom altijd een vergunningscheck uitvoeren, zodat u zeker weet welke procedure u moet doorlopen. Na het uitvoeren van een vergunningscheck weet u of voor uw project een vergunning aangevraagd moet worden.  Blijkt uit de vergunningscheck dat uw bouwplannen vergunningsplichtig zijn? Dan moet er een vergunningsaanvraag worden ingediend. Ruimte in Advies staat u bij in het doorlopen van de vergunningsaanvraag, zodat u de gewenste bouw of ontwikkeling kunt realiseren.

Wat is een omgevingsvergunning?

Naar aanleiding van uw bouwplannen heeft u een bouwcheck uit laten voeren. Uit deze check is gebleken dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor u dit traject in gaat is het goed om te weten wat een omgevingsvergunning precies is.

“Een omgevingsvergunning is de meest voorkomende vergunning voor de activiteit ‘bouwen’. De aspecten bouwen, milieu en ruimte kunnen in deze vergunning worden vergund. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) schrijft de regels omtrent deze vergunning voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de te volgen procedures en termijnen.”

 

Waar moet een aanvraag omgevingsvergunning aan voldoen?

Als uw plan enigszins vorm heeft gekregen in uw hoofd en op papier, dan kunt u een principeaanvraag (vooroverleg)  indienen. De gemeente kan uw schetsmatige plan vooraf beoordelen en een besluit nemen om mee te werken of u eventueel opmerkingen meegeven. Ruimte in Advies kan uw aanvraag begeleiden en overwegingen van de gemeente uitleggen. Wanneer er over wordt gegaan tot omgevingsvergunningaanvraag, dienen de juiste documenten aangeleverd te worden bij de bevoegde instantie. Afhankelijk van uw project dient u verschillende gegevens aan te leveren. Hierbij kan u onder andere denken aan:

  • Situatietekeningen
  • Bouwtekeningen
  • Milieutechnisch onderzoek
  • Akoestisch onderzoek
  • Projectbeschrijving

Daarnaast is het mogelijk dat een onderbouwing voor goed woon- en leefklimaat wordt gevraagd. Dit is aan de orde wanneer sprake is van buitenplans afwijken van het bestemmingsplan, voorheen projectafwijkingsbesluit. 

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

Voor het ontwikkelen van uw bouwplannen zijn diverse besluiten van de overheid nodig. De vragen over procedures, termijnen en planningen zijn vaak complex. Het doorlopen van deze procedures zijn voor u geen routine. Ruimte in Advies heeft de kennis en ervaring om deze procedures soepel te doorlopen.

Ruimte in Advies kan u bijstaan met:

  • het indienen van een aanvraag voor omgevingsvergunning of andere vergunning
  • de procedure voor een nieuw bestemmingsplan
  • een overzicht van alle benodigde besluiten en vergunningen
  • strategie bepaling over de procedurekeuze
  • de planning en toepasselijke wettelijke termijnen 

Uw project valt of staat met het aanleveren van de juiste gegevens voor de vergunningsaanvraag. Maar waar moeten deze gegevens aan voldoen en waar haalt u deze vandaan? Ruimte in Advies kan u hierin adviseren en tevens de gehele vergunningsaanvraag voor u uit handen nemen. Uitbesteding van uw project aan ons scheelt u een hoop werk.

Wilt het bevoegd gezag niet meewerken omdat uw plannen niet passen binnen het bestemmingsplan of beleid? Ook dan is Ruimte in Advies de aangewezen partner om samen met u het gesprek aan te gaan met de bevoegde instantie om samen alsnog tot een oplossing te komen.