Handhaving

Regels zijn er om te worden nageleefd, maar het gebeurt niet altijd doordat u niet op de hoogte bent van die regels of ze abusievelijk verkeerd worden uitgelegd. Het kan dan tot heel vervelende situaties leiden, want de overheid kan met verschillende middelen naleving van de regels afdwingen. Als u geconfronteerd wordt met een handhavingsactie en gevraagd een reactie te geven, dan kan Ruimte in Advies u bijstaan.

Het kan voorkomen dat u in verband met uw bouw of gebruiksactiviteiten bezoek krijgt van een inspecteur van de gemeente. Ondanks uw goede bedoelingen kan het voorkomen dat de gemeente van mening is dat u andere gebruiks- of bouwactiviteiten ontplooit dan planologisch toegestaan. 

Legalisatie

Wanneer blijkt dat er sprake is van een strijdige situatie op uw perceel, stelt de gemeente u in de gelegenheid om de overtreding te legaliseren. Indien er geen mogelijkheden tot legalisering zijn wordt er gekeken naar de mogelijkheden tot het beëindigen van de strijdigheid. Indien men gezamenlijk niet tot een oplossing over de beëindiging van de strijdigheid komt dan loopt u de kans dat de gemeente u een vooraankondiging stuurt. Hierin vermeldt de gemeente de hoogte van de voorgenomen dwangsom of aard van de voorgenomen bestuursdwang die de gemeente uitvoert, indien u de overtreding niet zelf binnen de genoemde termijn beëindigt.

Zienswijze

Na het ontvangen van de vooraankondiging heeft u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze dient u binnen twee weken na ontvangst van de vooraankondiging in te dienen. Na ontvangst van uw zienswijze beoordeelt de gemeente uw argumenten. En komt op basis hiervan tot een beslissing. Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u nog in beroep gaan.

Beroep

Na het ontvangen van de vooraankondiging heeft u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze dient u binnen twee weken na ontvangst van de vooraankondiging in te dienen. Na ontvangst van uw zienswijze beoordeelt de gemeente uw argumenten. En komt op basis hiervan tot een beslissing. Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u nog in beroep gaan.

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

Het is nooit fijn om in een handhavingsprocedure terecht te komen. Mocht dat onverhoopt tocht gebeuren? Dan is Ruimte in Advies de ideale partner om deze procedure tot een goed einde te leiden en te voorkomen dat uw belangen onevenredig worden geschaad. In de gehele procedure van overleg, zienswijze en beroep kan Ruimte in Advies u bijstaan om het geschil tot een goed einde te brengen. Met onze ruime ervaring met Omgevingsrecht kunnen wij u bijstaan door:

  • Scenario’s voor legalisatie voorleggen aan gemeente
  • Indienen zienswijze op vooraankondiging handhaving
  • Begeleiden van de beroepsprocedure tegen handhaving

Wilt u gebruik maken van de expertise van Ruimte in Advies om uw handhavingszaak te begeleiden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.