Zienswijze, bezwaar en beroep

Regelmatig worden er nieuwe ruimtelijke initiatieven ingediend bij uw gemeente. Tijden van economische bloei of veranderingen in het Omgevingsrecht zorgen voor periodieke capaciteitsbehoefte. Sommige initiatieven binnen uw gemeente leiden tot een veelvoud aan zienswijzen, bezwaren en soms tot beroep. Deze procedures kunnen lang lopen en veel tijd vergen van uw beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening. Om deze incidentele capaciteitsbelasting op te vangen kan Ruimte in Advies deze procedures voor u afhandelen.

Zienswijze

Omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen waarvan het besluit wordt voorbereid via een openbare voorbereidingsprocedure liggen zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen inwoners van uw gemeente zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. Als gemeente dient u deze zienswijze mee te nemen in het definitieve besluit. Zo moet u nagaan of er op basis van de ingediende zienswijze reden is de vergunning alsnog te weigeren, te verlenen of andere voorschriften aan de vergunning te verbinden. De reacties op de ingediende zienswijzen worden gebundeld in de zienswijzenota, deze dient onderdeel uit te maken van de vast te stellen omgevingsvergunning of bestemmingsplan.

Bezwaar

Als de omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere procedure kunnen inwoners van uw gemeente binnen 6 weken na besluit een bezwaarschrift indienen als men het niet eens is met de genomen beslissing. Als gemeente dient u te onderzoeken of de ingediende bezwaren op uw beslissing gegrond zijn of niet, de basis voor het besluit op bezwaar wordt gelegd door een onafhankelijke Bezwaarschriftencommissie. Deze commissie hoort de bezwaarmakers en brengt advies uit over de rechtmatigheid van het besluit. 

Beroep

Als inwoners van uw gemeente het niet eens zijn met een door de gemeente genomen beslissing op basis van de ingediende bezwaren of zienswijze kunnen de desbetreffende inwoners nog beroep aantekenen via de rechtbank.

Bij vergunningen of bestemmingsplanprocedures met een groot maatschappelijk belang kan het gebeuren dat er meer zienswijzen of bezwaren binnenkomen dan u binnen uw ambtelijke ondersteuning kunt beoordelen/afhandelen. Door dit uit te besteden aan Ruimte in Advies voorkomt u dat deze werkzaamheden te veel drukken op uw personele bezetting. Mocht het tot een beroep komen dan kan Ruimte in Advies u ook in deze procedure voorzien van advies.

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

  • Ruimte in Advies formuleert, in samenspraak met u en de initiatiefnemer, een goede weerlegging op ingediende zienswijzen. 
  • Indien gewenst geven wij, nu er reacties op het plan zijn ingediend, een juridische risicoanalyse over uw plan.
  • Waar nodig de vergunning of bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, bezwaren of beroep.
Wilt u meer weten over onze adviseurs Ruimtelijke Ordening voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.