Omgevingsplan; wat gaat er veranderen?

De nieuwe Omgevingswet komt er aan, vanaf 2021 zal deze wet in werking treden. Wetgeving wordt samengevoegd en een aantal nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd. Een van deze nieuwe instrumenten is het Omgevingsplan. In een Omgevingsplan worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving integraal omvat. In het gemeentelijk Omgevingsplan worden, naast de bestemmingsplannen, ook de beheersverordeningen en de omgevingsrechtelijke delen van overige verordeningen samenhangend gebundeld.

Hiermee vormt het omgevingsplan een van de essentiële instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. In de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) bestaat een dergelijk instrument niet. Dit brengt nieuwe uitdagingen voor gemeenten met zich mee. Enkele gemeenten experimenteren al met het nieuwe plan, om zo te anticiperen op de voordelen die de nieuwe Omgevingswet met zich mee zal brengen. Echter, net als met de invoering van de Wro zal ook bij de adaptatie van de nieuwe Omgevingswet terughoudendheid heersen binnen gemeenten. Waar de ene gemeente staat de popelen om te experimenteren met de nieuwe instrumenten die worden aangereikt, zullen andere gemeenten resultaten van deze experimenten eerst afwachten. Hier speelt de capaciteit onder beleidsmakers binnen de gemeente een sleutelrol.

Het Omgevingsplan vraagt een verruimde blik. Waar nu enkel wordt gekeken naar Ruimtelijke Ordening, zal het vanaf 2021 eveneens gaan om een evenwichtige toedeling van functies in het kader van de fysieke leefomgeving. Daarnaast moeten regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving, welke nu in onder andere de APV staan, worden overgeheveld naar het Omgevingsplan. Als laatste moeten regels uit het huidige Activiteitenbesluit welke deel uitmaken van de ‘bruidsschat’ opgenomen worden in het Omgevingsplan. Kort samengevat, de verandering van scope is aanzienlijk.

Door het vergroten van de scope verandert intern bij gemeenten een hoop. Beleidsregels, verordeningen, normen en kaders krijgen een nieuwe plek, met als doel om de regelgeving te clusteren en overzichtelijker te maken. Hoe het er precies uit gaat zien is nog niet geheel duidelijk, daar wordt sinds dit jaar langzaam mee geëxperimenteerd door diverse overheden. Met de publicatie van de ‘Staalkaarten Omgevingsplan’ wordt er verder gewerkt richting één integraal Omgevingsplan.

Aan de slag met de ‘Staalkaarten Omgevingsplan’

Begeleiding of ondersteuning in uw transitietraject richting de Omgevingswet? Neem vrijblijvend contact op met Ruimte in Advies via contact@ruimteinadvies.nl of +31 (0)45 711 15 99

Leave a Reply