De Nederlandse zomers beginnen steeds vroeger én zijn steeds warmer. Daarom kiest men er steeds vaker voor om een ingebouwd zwembad te plaatsen. Er is toch niks fijners dan aan je eigen zwembad te vertoeven? Maar mag je zomaar een zwembad bouwen in de tuin? Aan welke regels moet voldaan worden om een zwembad in de achtertuin te kunnen plaatsen? Heb je een vergunning nodig of mag dit ook zonder? Onze stagiair Deveney Esser zocht het samen met manager Michèle Jaouni uit.                                                                                                                                            

Omgevingsvergunning voor een vereenvoudiging van de regels 

Vroeger was het in Nederland heel anders geregeld. Je moest namelijk voor verschillende werken ook aparte vergunningen aanvragen. Zo moest er voor de aanleg van een zwembad in bepaalde gevallen een bouwvergunning, milieuvergunning én sloopvergunning aangevraagd worden. Maar sinds 2010 is veel veranderd. Al deze verschillende vergunningen zijn nu gebundeld in één omgevingsvergunning met bepaalde activiteiten (zoals bouwen etc.). De omgevingsvergunning is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Door middel van de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (Bor) bestaat nu de mogelijkheid om een zwembad vergunningsvrij te bouwen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een zwembad?

Voor het realiseren van een zwembad gelden een aantal regels, namelijk: 

  1. De regels voor vergunningsvrij bouwen. Het zwembad moet namelijk voldoen aan Bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). 
  2. De regels uit het bestemmingsplan van de gemeente. Het zwembad moet passen binnen de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
  1. Vergunningsvrij bouwen

Op grond van artikel 3, vijfde lid, van Bijlage II van het Bor kan een zwembad vergunningsvrij gebouwd worden indien deze niet is voorzien van een overkapping. Artikel 3, vijfde lid, van Bijlage II van het Bor omschrijft dit als volgt: ‘een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening, dan wel vijver op het erf bij een woning of woongebouw, mits deze niet van een overkapping is voorzien’.Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, geldt dan ook een vrijstelling van de vergunningsplicht. Volgens de ABRvS mag een zwembad wel onder een bestaande overkapping worden geplaatst, zolang deze overkapping niet is opgericht ten behoeve van het zwembad. 

Indien het zwembad voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3, vijfde lid, van Bijlage II van het Bor, mag het zwembad vergunningsvrij gebouwd worden. Dit betekent dat geen vergunning is vereist voor de activiteit ‘bouwen’ (art. 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo). Maar zoals reeds aangegeven dient het zwembad daarnaast ook te passen binnen de regels van het bestemmingsplan binnen de gemeente.

2. Bestemmingsplanregels

De aanleg van het zwembad mag niet in strijd zijn met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het kan per gemeente verschillen of op een bepaalde plek een zwembad volgens de bestemmingsplanregels is toegestaan. Indien het plaatsen van het zwembad in strijd is met het bestemmingsplan is wel een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘strijdig planologisch gebruik’ ( artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo). 

Aangezien een zwembad in de grond wordt geplaatst, zal ook gekeken moeten worden of voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de grond een vergunning nodig is (voorheen ook wel de aanlegvergunning genoemd). Ook dit staat vermeld in de regels van het bestemmingplan.

Mijn woning is een monument. Op welke bijzonderheden moet ik letten?

Stel je wilt een zwembad bouwen in de tuin van de woning, maar de woning staat op de monumentenlijst. Voor bijna iedere wijziging van een beschermd monument is een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit wijzigen van een Rijksmonument (art. 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo) of een gemeentelijk of provinciaal monument (art. 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo). Dit betekent dus dat je bij het plaatsen van een zwembad in de tuin, die hoort bij het monumentale pand, een omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteit ‘wijzigen van een beschermd monument’.

Let op! Wanneer er bijvoorbeeld een monumentale boom uit de tuin verwijderd moet worden voor de bouw van het zwembad, valt deze ook onder een beschermd monument.

Conclusie

Voldoe je voor het bouwen van het zwembad aan artikel 3, vijfde lid, van het Bor, dus een zwembad niet voorzien van een overkapping en je voldoet tevens aan de regels uit het bestemmingsplan binnen de gemeente? Dan kun je het zwembad vergunningsvrij plaatsen. 

Voldoe je niet aan de genoemde regels of is er sprake van een monumentaal pand? Dan is uiteraard wel een omgevingsvergunning vereist. Twijfel je of je een omgevingsvergunning nodig hebt? Neem dan contact op met ons. Wij kunnen voor jou de bestemmingsplantoets uitvoeren. Ook helpen we graag bij het beoordelen van bouwplannen en het eventueel aanvragen van een omgevingsvergunning.

Bel ons op: +31 (0)45 711 15 99 of stuur een e-mail naar: contact@ruimteinadvies.nl.