Omgevingswet

Beleid en uitvoering

Beleidsdocumenten die niet aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen, zijn vaak niet meer dan een dode letter. De voortdurende ontwikkelingen binnen organisaties en de alsmaar veranderende regelgeving, vereisen daarom een snelle reactie op beleidsmatig terrein. Ruimte in Advies staat u graag bij in het schrijven van beleidsregels en de implementatie van nieuwe wetgeving: interactief en van binnenuit als het even kan. Zo stelt Ruimte in Advies regelmatig vakgroepen samen van interne medewerkers om gezamenlijk tot concepten te komen. Er is dus ruimte voor úw organisatie en úw medewerkers. Ruimte in Advies heeft ervaring met de volgende beleidsterreinen:

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Met de Omgevingswet verandert het bestemmingsplan naar een omgevingsplan. Het belangrijkste gemeentelijk stuurinstrument van de nieuwe Omgevingswet biedt gemeenten een breder stuurdocument waarin de kaders en normen voor alle fysieke aspecten van het gemeentelijk grondgebied samen worden gebundeld. Uiteindelijk, op de lange termijn, zou een omgevingsplan moeten gelden voor het gehele gemeentelijk grondgebied, waardoor grenzen tussen verschillende (huidig vigerende) bestemmingsplannen langzaam maar zeker zullen vervagen. Het is de bedoeling om tot een overzichtelijk geheel van regels te komen in een integrale samenhangende verordening over de fysieke leefomgeving. Ruimte in Advies kan u bijstaan met het opstellen van zowel de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en alle andere kerninstrumenten.

Locatiebeleid

Het plaatsen van tankstations langs provinciale wegen, de bereikbaar van bedrijven, het garanderen van voldoende winkeloppervlakte: het zijn voorbeelden van situaties die om duidelijke en zorgvuldige ruimtelijke beleidsregels vragen. Beleidsregels die niet alleen garanderen dat de juiste functie op de juiste plek staat, maar die daarbij rekening houden met verschillende belangen, zoals milieu en gezondheid. Ruimte in Advies heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van dit type beleidsregels voor gemeenten en provincies.

Kampeerbeleid

Het aantal kleinschalige campings, ook wel boerencampings genoemd, in Nederland is alsmaar groeiende. Steeds meer Nederlanders pakken hun spullen om enkele weken in agrarische gebieden elders in het land te vertoeven. Deze ontwikkeling vereist duidelijke regelgeving vanuit gemeente en provincie. Ruimte in Advies kan uw organisatie assisteren bij het ontwikkelen van duidelijke gemeentelijke- en/of provinciale beleidsregels.

Evenementenbeleid

Evenementen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid en promotie van uw gemeente. Maar hoe zorgt u ervoor dat een evenement veilig, ordelijk en goed verloopt? In welke gebieden wilt de gemeente evenementen toestaan en binnen welke kaders? Ligt het evenementenbeleid in het verlengde van overige verordeningen, beleids- en bestemmingsplannen? Een evenementenbeleid waarin alle relevante aspecten zijn opgenomen biedt u als gemeente de benodigde houvast. Ruimte in Advies kan dit beleid in samenwerking met uw omgeving, afdeling en bestuurders opstellen.

En nog meer voorbeelden van beleid dat door Ruimte in Advies werd opgesteld:

Bed & Breakfastbeleid, handhavingsbeleid, monumentenbeleid, planschadeverordening, afwijkingenbeleid, beheersverordeningen.

Ruimte in Advies is breed georiënteerd binnen het fysiek domein. Neem gerust contact met ons op om vrijblijvend in gesprek te gaan over de diensten die Ruimte in Advies kan leveren aan uw organisatie. Of het nu een gemeente, provincie, waterschap of het Rijk betreft.

Contact