Planschade

Planschade

Gemeenten zijn verplicht bestemmingsplannen te actualiseren. Indien de gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststelt bestaat de mogelijkheid dat u schade  ondervindt. Er is dan sprake van een zogenaamd “schadeveroorzakend overheidsbesluit”. Naar aanleiding van dit besluit, bijvoorbeeld door waardedaling van het onroerend goed of inkomensderving door verminderde planologische mogelijkheden, kan planschade ontstaan. In het kader van deze schade kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen tot een planschade tegemoetkoming. Ongeacht of het planschade veroorzakende object gerealiseerd is.

Zo kan een nieuw bestemmingsplan planologische (on)mogelijkheden bieden welke er onder het oude bestemmingsplan niet waren. Hierdoor kan het bijvoorbeeld planologisch mogelijk worden om een gebouw te realiseren welke een dermate omvang mag hebben dat het voorheen vrije uitzicht op uw bedrijf wordt belemmerd. Indien het nieuwe planologische regime een verminderde bereikbaarheid veroorzaakt of uw gebruiksmogelijkheden aanzienlijk beperkt, dan is de waarde van uw bedrijfspand vermoedelijk in het geding. U lijdt in dat geval schade. Maar ook wanneer een bestemmingsplan u, nu of in de toekomst, belemmert in uw bedrijfsvoering kan schade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan omzetderving.

Er is een wettelijke mogelijkheid om bij het college van burgemeester en wethouders een tegemoetkoming in de geleden schade aan te vragen. Hiervoor kunt u Ruimte in Advies inschakelen. Ruimte in Advies voorziet uw verzoek van een gedegen onderbouwing en vertegenwoordigt u indien nodig gedurende de gehele planschade-procedure.

Nadeelcompensatie

Naast planschade bestaat er nog een andere vorm van schadevergoeding aan burgers en bedrijven. In tegenstelling tot het “schadeveroorzakend overheidsbesluit” waar bij planschade sprake van is, ligt de grondslag voor nadeelcompensatie bij feitelijk overheidshandelen. Denk hierbij aan het (tijdelijk) afsluiten van een weg vanwege (onderhouds)werkzaamheden.

Ook voor deze situaties bestaat de wettelijke mogelijkheid om bij het college van burgemeester en wethouders een tegemoetkoming in het geleden nadeel aan te vragen. Ruimte in Advies beschikt over de benodigde expertise om uw aanvraag te onderbouwen en u te vertegenwoordigen gedurende de gehele nadeelcompensatie-procedure.

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

Onze adviseurs kunnen u bijstaan met:

  • Het uitvoeren van een juridische planschade check. Wij analyseren de oude- en bestaande planologische situatie.
  • Het uitvoeren van een risicoanalyse, hiervoor maken wij gebruik van de expertise van een van onze partners.
  • Adviseren met betrekking tot het indienen van een verzoek om vergoeding planschade of nadeelcompensatie.
  • Second opinion schaderapport.
  • Begeleiding en uitvoering van bezwaar en beroep op het besluit verzoek om vergoeding planschade of nadeelcompensatie.

Zoekt u professionele ondersteuning in het afhandelen van uw verzoek om planschade? Of wilt u degelijk advies omtrent planschade? Neem dan vrijblijvend contact op met Ruimte in Advies.