Zienswijze, bezwaar en beroep

Er wordt een bestemmingsplan of omgevingsvergunning ter inzage gelegd welke uw (toekomstige) bedrijfsvoering negatief beïnvloed. Uiteraard wilt u dit voorkomen. Maar wat kunt u hier precies tegen doen? Belangrijk is om uw belang kenbaar te maken door het indienen van een zienswijze of bezwaar. Maar wat dient u hier precies in op te nemen? Geen zorgen, Ruimte in Advies kan dit werk voor u uit handen nemen en deze zienswijze of het bezwaar de rest van het proces voor u monitoren.

Is er een bestemmingsplan ter inzage gelegd en u weet niet of dit positief of negatief voor u zal uitwerken? Ook dit kunt u laten beoordelen door ons. Of ligt uw eigen plan ter inzage en zijn er diverse zienswijzen, bezwaren of beroep ingediend? Ook dan kan Ruimte in Advies u adviseren of ondersteunen in de afwikkeling hiervan.

Zienswijze

Omgevingsvergunningen waarvan het besluit wordt voorbereid via een openbare voorbereidingsprocedure worden conform wet- en regelgeving zes weken ter inzage gelegd. Vanaf het moment dat deze vergunning ter inzage ligt kunt u gedurende een periode van 6 weken een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. U kan dit zowel schriftelijk als mondeling doen. Het bevoegd gezag dient uw zienswijze mee te wegen in het definitieve besluit. Zo zal het bevoegd gezag onderzoeken of er reden is de vergunning alsnog te weigeren, te verlenen of andere voorschriften aan de vergunning te verbinden op basis van uw zienswijze.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de genomen beslissing omtrent een omgevingsvergunning en deze is voorbereid met de reguliere procedure dan staat het u vrij om bezwaar te maken. Hierbij is het van belang dat u dit doet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit middels een bezwaarschrift. Het bevoegd gezag is verplicht om na ontvangst van uw bezwaarschrift een onderzoek te doen naar de beslissing waartegen u bezwaar heeft gemaakt en de aspecten waarop u bezwaar maakt.

Beroep

Mocht u niet tevreden zijn met de beslissing die het bevoegd gezag heeft genomen naar aanleiding van uw zienswijze, of uw bezwaar wordt ongegrond verklaard, dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dit doet u bij de rechtbank, het indienen van het beroepschrift dient binnen 6 weken te geschieden. Uw beroepschrift zal stevig onderbouwt moeten zijn, het simpelweg herhalen van standpunten uit de zienswijze of het bezwaarschrift is zelden voldoende. De combinatie van juridische- en beleidsmatige kennis van onze adviseurs zorgt ervoor dat uw beroepschrift goed onderbouwt ingediend kan worden bij de rechtbank. Ook de kennis met betrekking tot de bijbehorende procedures zorgen ervoor dat u volledig wordt ontzien.

Hoger beroep

Mocht u het ook met de uitspraak van de rechtbank niet eens zijn, dan kunt u als laatste middel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hier zijn, net als bij het beroep, een goede onderbouwing en procedurele kennis van belang. Laat u daarom altijd bijstaan door iemand met voldoende kennis van zaken om uw standpunten voldoende te onderbouwen.

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

  • Ruimte in Advies dient, in samenspraak met u, een goed geformuleerde zienswijze in
  • Maken van een juridische risicoanalyse over het (bestemmings)plan
  • Begeleiden en u vertegenwoordigen in de beroepsprocedure

Wilt u meer weten over wat onze adviseurs Ruimtelijke Ordening voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.