Aansprakelijkheid gemeente

Gevallen op de openbare weg: wie is aansprakelijk voor mijn schade?

De gemeente dient de openbare weg te onderhouden en dient ervoor zorg te dragen dat verkeersdeelnemers veilig gebruik kunnen maken van deze weg. Echter komt het in de praktijk voor dat de gemeente op een bepaalde plaats nalatig is geweest, hetgeen bij schade kan leiden tot aansprakelijkheid. In welke gevallen daarvan sprake is zal hierna nader worden besproken.

Voorbeelden uit de praktijk

Oneffenheden op de weg of het trottoir kunnen voorkomen door diverse oorzaken. De gemeente kan een nieuwe stoep hebben aangelegd hetgeen niet naar behoren is uitgevoerd of door slijtage of weersomstandigheden kan schade aan de weg dan wel het trottoir ontstaan. Bovendien kan van een onveilige situatie sprake zijn indien de inrichting van een bepaalde weg niet naar behoren heeft plaatsgevonden.

Een aantal voorbeelden van gevallen welke tot aansprakelijkheid zouden kunnen leiden:

  • Een vrouw was vanuit haar woonplaats als voetganger onderweg naar de plaatselijke supermarkt. Op het trottoir, welke in de buurt van haar woonhuis is gelegen, bevond zich een kuil. Aangezien de stoep opnieuw was aangelegd en de vrouw deze looproute bijna dagelijks gebruikt heeft ze de kuil over het hoofd gezien. Door een val heeft de vrouw ernstige letselschade in het gezicht opgelopen, daarnaast heeft de vrouw schade geleden aangezien door de val haar bril kapot is gegaan.

 

  • In een ander geval gaat het om een meisje welke als bestuurster van een omafiets onderweg was naar huis vanuit het strand. Achterop zat de eigenaar van de fiets. Het fietspad vanuit de duinen liep vrij steil naar beneden. Op dit aflopende stuk kwam het meisje en degene die achterop zat ten val met als gevolg dat zij schade hadden opgelopen welke bestond uit letsel. In het midden van het fietspad bevonden zich een  aantal scheuren. Enige tijd na het ongeval heeft de gemeente deze scheuren hersteld.

 

  • Ten slotte het geval waarin een wielrenner op een recht overzichtelijk stuk van het fietspad een langzaam rijdende fietser heeft ingehaald. Nadat de inhaalmanoeuvre beëindigd was, kwam een flauwe bocht naar rechts, welke direct gevolgd werd door een onoverzichtelijke bocht naar links. De wielrenner werd overvallen door de bocht naar links en botste vervolgens op een tegemoetkomende fietser. Als gevolg van het ongeval heeft de wielrenner letselschade geleden in de vorm van een dwarslaesie.

 

Wanneer is de gemeente juridisch gezien aansprakelijk?

In artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de aansprakelijkheid van de wegbeheerder wegens gebrekkige opstallen opgenomen. In dit artikel staat dat de wegbeheerder ervoor zorg dient te dragen dat de openbare weg aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Dit betekent dat de wegbeheerder dient te bewerkstelligen dat de openbare weg in een goede staat verkeert. De wegbeheerder dient ervoor te zorgen dat een weg zodanig wordt ingericht en onderhouden dat hij geen gevaar oplevert voor de veiligheid van verkeersdeelnemers. Is dit niet het geval en is dus sprake van een gebrekkige opstal? Dan is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk. De aansprakelijkheid welke is opgenomen in artikel 6:174 BW is een zogenoemde risicoaansprakelijkheid, hetgeen betekent dat er geen sprake hoeft te zijn van schuld dan wel een verwijt. De gemeente is aansprakelijk wegens zijn hoedanigheid als wegbeheerder.

Naast deze risicoaansprakelijkheid kan de gemeente ook aansprakelijk zijn wegens onrechtmatige daad zoals bedoeld in artikel 6:162 BW. Dit is de zogenaamde schuldaansprakelijkheid.

Voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is vereist dat de gemeente haar zorgplicht heeft geschonden. De wegbeheerder heeft dus, anders dan in het geval van artikel 6:174 BW, een fout gemaakt. De aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is met name van belang voor gevallen waarin geen beroep op artikel 6:174 BW kan worden gedaan. Dit is het geval indien geen sprake is van een gebrekkige opstal, bijvoorbeeld olie op de weg of een omgevallen muur welke aan een derde toebehoort en welke op een voetganger terecht komt.

Wat kan Ruimte in Advies voor u betekenen?

De juristen van Ruimte in Advies kunnen voor u het gesprek aangaan met de gemeente. Door expertise op het gebied van het privaatrecht in combinatie met de factor overheid is Ruimte in Advies uitstekend in staat uw belangen te behartigen. Uiteraard is het uitgangspunt volledige schadeloosstelling. Onze juristen zullen door middel van een brief aan de gemeente en eventueel een goed gesprek trachten voor u tot een positieve oplossing te komen.

Indien u vragen heeft kunt u gerust contact opnemen met een van onze juristen! 

 

 


 


Leave a Reply