airconditioning

Het wordt steeds warmer in Nederland. De eerste hittegolf van dit jaar is al achter de rug. Voor veel mensen wordt het daarom aantrekkelijk om een airco-installatie te (laten) plaatsen, om de plakkerige nachten iets dragelijker te maken. Welke regels er zijn verbonden aan het plaatsen van een airco met buiteninstallatie? Is het volledig vergunningsvrij of zitten er haken en ogen aan? Mr. Yur Bartelink, juridisch adviseur omgevingsrecht bij Ruimte in Advies, schept duidelijkheid in al deze vragen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

  1. Een vergunning aanvragen voor een airco – moet dat altijd?

Uit artikel 1 lid 3 van de Woningwet volgt dat installaties die onderdeel uitmaken van een bouwwerk, tot datzelfde bouwwerk moeten worden gerekend. Dit betekent dat het plaatsen van een airco-unit op of aan de woning, gezien wordt als ‘het veranderen van een bouwwerk’.

Het veranderen van een bouwwerk kan in sommige gevallen vergunningsvrij gebeuren, mits wordt voldaan een de voorwaarden die zijn genoemd in artikel 3 lid 8 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Één van deze voorwaarden is dat het bouwvolume van het bouwwerk niet mag toenemen (sub d). Dit betekent dat wanneer men een airco-installatie plaatst met een buiten-unit, dat feitelijk het bouwvolume van het bouwwerk toeneemt. Deze airco-installaties zijn zodoende vergunningsplichtig voor het onderdeel bouwen (artikel 2.1. lid 1 onder a Wabo).

Daarnaast moet de buiten-unit van de airco-installatie ook passen in het bestemmingsplan. Als blijkt dat de airco-unit niet passend is in de regels die in het bestemmingsplan gelden, moet er ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd, zodat afgeweken kan worden van het bestemmingsplan (artikel 2.1. lid 1 onder c Wabo).

Voor verplaatsbare airco’s met een afvoerslang hoeft geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Dit zijn immers geen bouwwerken, geen gebouw en vallen buiten de reikwijdte van artikel 3 lid 8 bijlage II Bor.

  1. Hoe weet ik of ik in mijn gemeente een omgevingsvergunning moet aanvragen voor het plaatsen van een airco?

Iedere gemeente hanteert andere regels met betrekking tot het plaatsen van een airco. Zo geldt bijvoorbeeld in de gemeente Delft een zogenaamde meldingsplicht voor de plaatsing van een airco-unit. Dit betekent dat, wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet, u zonder omgevingsvergunning de airco-unit mag plaatsen. Een melding maken is voldoende. Ook de gemeente Tiel hanteert een meldingssysteem.

Daarnaast zijn er ook gemeentes die beleidsregels hebben opgesteld over het al dan niet vergunningsvrij kunnen plaatsen van een airco-installatie. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Meerssen en de gemeente Berkelland een beleidsregel om te bepalen of een airco-installatie vergunningsvrij is. Het kan overigens ook zijn dat uw gemeente in het bestemmingsplan heeft geregeld of u een omgevingsvergunning nodig heeft bij het plaatsen van een buiten-unit.

  1. Mijn woning is een monument/ligt in een beschermd stads- en dorpsgezicht. Zijn er nog bijzonderheden waar ik op moet letten?

Voor bijna elke wijziging aan een beschermd monument heeft u een omgevingsvergunning nodig (artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo). Dit artikel regelt dat “het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht” niet zonder omgevingsvergunning mag worden gedaan. Het aanbrengen van een airco-installatie valt vanzelfsprekend ook hieronder. Dit betekent dat, wanneer u een airco-installatie wilt plaatsen op of aan een monument of bouwwerk in een beschermd stadsgezicht, u bijna in elk geval een omgevingsvergunning nodig heeft.  

  1. Hou rekening met geluidshinder!

Het laatste wat u wil, is dat uw buren niet kunnen slapen van de geluidshinder die uw airco-installatie produceert. De gemeente kan handhavend optreden als blijkt dat na het plaatsen van de airco-installatie er sprake is van geluidshinder. Di kan op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), mits de APV hiervoor voldoende aanknopingspunten bevat. Dat is echter per gemeente verschillend geregeld. Veel gemeentes baseren hun APV op de model-APV van de Vereniging Nederlandse Gemeentes. Daarin is in artikel 4.6 de volgende bepaling opgenomen:

Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

Daarnaast kunnen buren kunnen ook civielrechtelijke stappen ondernemen op basis van artikel 5:37 Burgerlijk Wetboek. Daarbij moet echter wel aangetoond worden dat de hinder van de airco-installatie als onrechtmatig aangemerkt kan worden.

Het is dus goed om vooraf te informeren hoeveel geluidsoverlast de airco-installatie produceert. Voorkomen is immers beter dan genezen!

  1. Twijfels? Check de vergunningschecker!

Zoals hierboven aangeven, zijn er bij gemeentes onderling de nodige verschillen. Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket kunt u controleren of uw airco geplaatst mag worden of niet. Daarnaast vindt u hier informatie of het in uw gemeente noodzakelijk is om een omgevingsvergunning aan te vragen. U vindt de vergunningschecker van het omgevingsloket hier.

Ruimte in Advies wenst u een fijne zomer!