OmgevingswetOmgevingswet

In 2021 zal de omgevingswet worden geïmplementeerd.  Deze wet is een samenvoeging van vele bestaande wetten. Ze bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dit betekent dat ruimtelijke plannen op een andere manier zullen worden beoordeeld en getoetst. De traditionele bestemmingsplannen worden vervangen door een omgevingsplan. Daarnaast zullen de structuurvisies worden vervangen door een omgevingsvisie.

Gemeenten zijn al druk bezig om zich deze nieuwe manier van werken eigen te maken. De gemeente zal vanuit een filosofie ‘wat kan in plaats van wat moet’ naar ruimtelijke initiatieven gaan kijken. De verschillende disciplines binnen een gemeentelijke organisatie zullen als collectief naar een plan moeten kijken en zodanig ‘aan de knoppen draaien’ waardoor de uitvoering mogelijk wordt. Ook voor de initiatiefnemer van een ruimtelijk project verandert er een en ander. Zo is het belangrijk om in een vroeg stadium de omgeving te raadplegen bij een plan. Dit creëert draagkracht en verkleint de kans op zienswijzen in een later stadium.

Ruimte in Advies kan  u ondersteunen op het gebied van de omgevingswet. Zo kunnen wij samen met gemeenten de omgevingsvisie of het omgevingsplan opstellen. Dit wil zeggen het begeleiden van het proces alsook het schrijven van het plan zelf. Voor initiatiefnemers van ruimtelijke projecten kunnen wij het proces begeleiden van principeverzoek tot aan afgifte omgevingsvergunning. Daarnaast kunnen wij de ruimtelijke onderbouwing opstellen voor u die gepaard gaat met de aanvraag omgevingsvergunning of de bestemmingsplanwijziging.